Reklamacje

Reklamacje

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (słownie: dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. W przypadku, gdy Klient który zakupił w Sklepie internetowym towar korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, a rzecz sprzedana ma wadę, to może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka albo GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 3. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Sklep Draka Style nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary.

 7. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

  • dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)

  • datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,

  • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 8. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

 9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka dostarczyć wadliwy towar na adres w Oświęcimiu (32-600), ul. Dworcowa 5. Reklamowany towar przesyłany do GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka powinien być czysty.

 11. GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.

 12. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka uzupełniony formularz na adres siedziby GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka w Oświęcimiu (32-600), ul. Dworcowa 5, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

 13. Klient powinien odebrać reklamowany towar, niezwłocznie po poinformowaniu Go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania.

 14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 


Więcej informacji w Regulaminie

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl