Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.drakastyle.pl z 30.03.2017r.

 

I  DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.drakastyle.pl l;
4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.drakastyle.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
10. Sprzedawca – GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka;
11. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
12. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
13. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
14. Dowód zakupu – faktura VAT;
15. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7;
16. Załącznik nr 2 – Regulamin sklepu internetowego www.drakastyle.pl w pliku PDF;

 

II  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.drakastyle.pl;
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
3. Sklep internetowy działający pod www.drakastyle.pl, prowadzony jest przez firmę:
GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka
ul. Dworcowa 5, 32-600 Oświęcim
NIP 548-217-90-45, REGON 243427871.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) Przeglądarka internetowa : Firefox , Google Chrome , Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu;
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://drakastyle.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk (Załącznik nr 2 Regulaminu).
9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy;

 

III  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w sklepie internetowym jako gość (bez zakładania konta) lub zarejestrowany użytkownik (zakładając konto);
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe;
4. Firma GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmą GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka;
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody pracownika firmy GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka;
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie;
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

 

IV  PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.drakastyle.pl, dokonać wyboru towarów, jego rozmiarów i kolorystyki dostępnych na stronie sklepu internetowego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia;
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
c) wybranej metody płatności;
d) wybranego sposobu dostaw;
e) czasu dostawy;
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”;
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem;
10. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Europy;
11. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
12. Zamówienia, o których mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego;
13. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane;
14.Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 24h, liczone od momentu złożenia zamówienia (za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (przelew/Płatności Shoper). Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, wynoszący 1-2 dni robocze;
15. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin;
16. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia;

 

V  PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT), które znajdują się na karcie danego produktu;
2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu;
3. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy;
4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
a) płatność za pobraniem – płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki ;
b) płatność przelewem na numer konta bankowego: 37 1910 1048 2512 5612 9155 0001 ;
c) płatność w systemie Płatności Shoper - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.,  w tym płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów;
6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania;
7. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej;

 

VI  DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;
2. Kupujący może wybrać spośród kilku sposobów odbioru zamówionych Produktów. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia;
Możliwe formy dostawy to:
a)przedpłata: Paczkomaty Inpost
b)przedpłata: Przesyłka kurierska Kurier Pocztex48
c)za pobraniem: Przesyłka kurierska Kurier Pocztex48

d)odbiór osobisty - po uprzednim umówieniu telefonicznym
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia;

3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wartości zamówienia brutto oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia;
4. Koszty dostawy ponosi Kupujący;
5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu;
6. Termin realizacji dostawy (Polska): - dostawa realizowana jest za pośrednictwem Paczkomatów InPost,  firmy kurierskiej Pocztex oraz Poczty Polskiej. Czas dostawy maksymalnie 1- 2 dni robocze na terenie Polski;
Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 48h, liczone od momentu złożenia zamówienia (za pobraniem) lub od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (przelew/Płatności Shoper). W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej;

7. Koszt wysyłki towarów handlowych na terenie Polski:

Sposób dostawy / wartość zamówienia

Poniżej 199,99zł

powyżej 200zł

odbiór osobisty

0,00 zł

0,00zł

(przedpłata) Paczkomaty Inpost

9.99zł

0,00zł

(przedpłata) Przesyłka kurierska

14.99zł

0,00zł

(za pobraniem) Przesyłka kurierska

17.99zł

17,99 zł


8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://drakastyle.pl/pl/i/Regulamin/3 oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży) https://drakastyle.pl/pl/i/Regulamin/3a. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu;

 

VII  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu i zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3 .Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub e-mailem).
Klient może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy (załącznik nr 1 Regulaminu) lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy dotarła do Sklepu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, czyli przed upływem 14 dni do momentu otrzymania Zamówienia.

5. Następnie towar powinien zostać wysłany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6. Zwracany towar wraz z uzupełnionym formularzem zwrotu oraz fakturą prosimy przesłać na adres siedziby sklepu:

GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka – sklep internetowy www.drakastyle.pl
ul. Dworcowa 5,
32-600 Oświęcim

7. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8. Jeżeli zwrotowi podlega całe zamówienie zwrócone muszą zostać również wszelkie towary bonusowe, gratisowe itp.

9. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient

10. W przypadku odstąpienia od umowy zwrócone zostają wszystkie otrzymane od Klienta płatności, wyłączając koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot nieużywanej rzeczy tj. nienoszącej śladów użytkowania (bez plam, ubrudzeń, wydarć, otarć, innych uszkodzeń mechanicznych, włącznie z oryginalnymi metkami) na adres siedziby sklepu podany powyżej.

11. Sklep nie odbiera paczek pobraniowych.

12. Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem na wskazany przez Klienta nr rachunku bankowego. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

VIII WYMIANA
1. Wymiana towaru z sklepie drakastyle.pl polega na zwrocie towaru (odstąpieniu do umowy) wybranych artykułów, następnie złożeniu i opłaceniu nowego zamówienia. Zwrotu pieniędzy dokonujemy do 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki.

2. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji towarów.

 

IX REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIDCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1.GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Dworcowa 5 32-600 Oświęcim, mailowo pod adres sklep@drakastyle.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X  REKLAMACJE TOWARÓW

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe. Firma GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Firma GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
4. Reklamację można złożyć informując Sklep o tym fakcie drogą mailową na adres sklep@drakastyle.pl a następnie drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady ,listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres siedziby Sklepu: GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka, ul. Dworcowa 5, 32-600, Oświęcim z dopiskiem: „Reklamacja Draka Style”.
5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
6. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a)  złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
b)  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio - wybrał opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę.
 

XI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH:

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych nie oznaczonych jako
obligatoryjne, następującym podmiotom: GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka dla celów marketingowych. Klientowi przysługuje prawo cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie; w tym celu prosimy o kontakt pod sklep@drakastyle.pl. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne.
2. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych od drakastyle.pl w newsletterze e-mail przez GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, ul. Dworcowa 5, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


 

XII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem internetowym www.drakastyle.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy GAP INVESTMENT Grzegorz Pustówka.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.
5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest uprawniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 30.03.2017 r.


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl